Oferta

Prowadzimy obsługę prawną osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz stowarzyszeń i fundacji.

I.    Obsługa prawna podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego polega w szczególności na:

- opracowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych przedsiębiorstwa- statuty, regulaminy etc.

-  sporządzaniu umów spółek prawa handlowego, statutów spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń, kompleksowej obsłudze rejestracji podmiotów w KRS, przekształcaniu i likwidacji spółek, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń

-  opracowywaniu i opiniowaniu umów pod kątem jak najlepszej ochrony interesów naszego Klienta, a w szczególności zabezpieczeń należytego wykonania umowy

reprezentowaniu interesów naszych Klientów przed sądami i organami administracji publicznej, postępowaniach mediacyjnych oraz w postępowaniach egzekucyjnych

- dochodzeniu w imieniu naszych Klientów wykonania umów

- dbaniu o jak najkorzystniejszą sytuację prawną naszych Klientów.

- obsłudze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

- obsłudze postępowań upadłościowych i naprawczych

- prowadzeniu spraw z zakresu prawa budowlanego

- prowadzeniu spraw z zakresu prawa przewozowego

- prowadzeniu spraw z zakresu prawa autorskiego, własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji

-  prowadzeniu spraw pracowniczych, a w szczególności opracowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych związanych ze stosunkiem pracy i reprezentacja przed Sądem Pracy

 

II.     Naszym klientom indywidualnym, będącym osobami fizycznymi zapewniamy prowadzenie następujących spraw:

-  o odszkodowania, w tym:

-  sprawy o zapłatę

-  sprawy dotyczące nieruchomości (np. o stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, sprawy wieczystoksięgowe)

-  sprawy spadkowe- stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, sprawy o zachowek

dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

- sprawy pracownicze- dochodzenie wynagrodzenia za pracę, sprawy o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązaniem stosunku pracy, reprezentacja przed Sądem Pracy, odwołania od wymierzonych pracownikowi kar porządkowych, sprawy z zakresu zakazu konkurencji etc.

- sprawy rodzinne - rozwody, zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku, alimenty (dochodzenie, podwyższanie, obniżanie, pozwy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego), ustalanie kontaktów z dziećmi oraz dziadków z wnukami;

- sprawy karne- reprezentowanie w postępowaniach karnych pomiotów innych niż oskarżony (oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny)