Jesteśmy by pomagać!

Doświadczenie . Współpraca . Perfekcja

Zamów konsultację

prawnik rozwody olsztyn

Prawo Rodzinne

Alimenty, kontakty, rozwody

Zajmujemy się prowadzeniem spraw w każdym zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz spraw nieletnich. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o alimenty, ustalenie kontaktów z małoletnimi, także kontaktów dziadków z małoletnimi, ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu, ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie ojcostwa.

prawnik odszkodowania olsztyn

Prawo Cywilne

Odszkodowania za błędy medyczne, wypadki komunikacyjne, podział majątku

Prowadzimy sprawy w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Do spraw cywilnych należą między innymi sprawy o zapłatę, odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, odszkodowania za błędy medyczne, opróżnienie lokalu mieszkalnego, podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej, odszkodowanie za szkodę na osobie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ochronę dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, roszczenia z umowy darowizny, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Prawo Spadkowe

Dział spadku, zachowek, stwierdzenie nabycia spadku

Świadczymy usługi także w zakresie gałęzi prawa cywilnego, jaką jest prawo spadkowe. W tym zakresie mieszczą się sprawy takie jak: roszczenia o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odrzucenie spadku przez małoletniego, zabezpieczenie spadku.

prawo gospodarcze olsztyn

Prawo Gospodarcze

Postępowania mediacyjne, egzekucyjne, ochrona interesów klienta, roszczenia, prawo budowlane

Do zakresu spraw gospodarczych, które świadczymy należy m. in. reprezentowanie interesów przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej, postępowaniach mediacyjnych oraz w postępowaniach egzekucyjnych, opracowywanie umów pod kątem jak najlepszej ochrony interesów naszego Klienta, zabezpieczeń należytego wykonania umowy, dochodzenie roszczeń w przypadku nienależytego wykonania umowy lub niewykonania umowy, prowadzenie spraw z zakresu prawa budowlanego.

prawo karne olsztyn

Prawo Karne

Reprezentacja, obrona oskarżonego

W zakresie prawa karnego Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, występowaniem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, obroną oskarżonego o przestępstwo oraz obwinionego o wykroczenie zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i postępowaniu sądowym.

prawnik kredyty olsztyn

Pożyczki, kredyty

Spory z bankami, pomoc frankowiczom

Z licznymi sukcesami pomagamy konsumentom w sporach z bankami. Zajmujemy się także między innymi problematyką kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej (np. CHF). Oferujemy pomoc frankowiczom, pomoc kredytobiorcom oraz pożyczkobiorcom w sporach z bankami.

Dowiedz się więcej

Nasi Prawnicy

Joanna Sadłowska

Radca Prawny

“Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, prawie zobowiązań, ochronie dóbr osobistych, prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym, udziale w procesach inwestycyjnych, negocjacjach, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, sprawach rodzinnych.”

Joanna SadłowskaRadca Prawny

Joanna Sadłowska - Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa Kanonicznego na kierunku Prawo Kanoniczne Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca prawny od 2007 r. (nr wpisu OL- 1229). Specjalizacje: obsługa prawna przedsiębiorców (bieżąca obsługa istniejących podmiotów, tworzenie spółek prawa handlowego, przekształcenia spółek), prawo zobowiązań, ochrona dóbr osobistych, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, udział w procesach inwestycyjnych, negocjacje, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, sprawy rodzinne (rozwody, podziały majątku, alimenty).

Małgorzata Wiśniewska

Radca Prawny

“Specjalizuje się w rozwodach, podziałach majątku, sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z różnych tytułów, sprawach rodzinnych i opiekuńczych, sprawach z zakresu prawa pracy, prawa spadkowego, sprawach karnych oraz wykroczeniowych, sprawach z zakresu prawa bankowego. ”

Małgorzata Wiśniewska Radca Prawny

Małgorzata Wiśniewska - Radca prawny

Współzałożycielka Kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny od 2007 r. (nr wpisu OL- 1233). Specjalizuje się w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z różnych tytułów (niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, wypadki komunikacyjne, zakażenia szpitalne, błędy w sztuce lekarskiej), sprawach rodzinnych i opiekuńczych (rozwody, alimenty, podziały majątku, ustalanie kontaktów z dziećmi, kontaktów dziadków z wnukami) sprawy z zakresu prawa pracy, prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, stwierdzenie nieważności testamentu, zachowek), sprawach karnych oraz wykroczeniowych (obrona oskarżonego/obwinionego, reprezentacja pokrzywdzonego w procesach karnych), sprawach z zakresu prawa bankowego (kredyty i pożyczki bankowe, kredyty frankowe).

Dorota Rutkowska

Radca Prawny

“Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, prawa zobowiązań, ochrony dóbr osobistych i roszczeń o odszkodowanie, jak również obsługą prawną przedsiębiorstw, m.in. z zakresu prawa energetycznego.”

Dorota RutkowskaRadca Prawny

Dorota Rutkowska - Radca prawny

„Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2014 - 2016 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Egzamin zawodowy złożyła z wynikiem pozytywnym w marcu 2017 r., uzyskując trzeci z najwyższych wyników w OIRP w Olsztynie. Z Kancelarią związana jest od listopada 2013 r. Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa rzeczowego (ograniczone prawa rzeczowe, w szczególności służebność przesyłu, zasiedzenie, ochrona własności, zniesienie współwłasności), prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozdzielność majątkowa, podział majątku, alimenty), prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenie o zachowek, unieważnienie testamentu), prawa zobowiązań (roboty budowlane, dostawa, najem, dzierżawa), ochrony dóbr osobistych i roszczeń o odszkodowanie, jak również obsługą prawną przedsiębiorstw, m.in. z zakresu prawa energetycznego.”

Emilia Szynkiewicz

Aplikant Radcowski

“Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawach z zakresu prawa zobowiązań, prawie spadkowym oraz prawie pracy. ”

Emilia SzynkiewiczAplikant Radcowski

Emilia Szynkiewicz - Aplikant Radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Do zespołu Kancelarii dołączyła w marcu 2018 r. W 2019 r. rozpoczęła aplikację radcowską i uzyskała wpis na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi), sprawami z zakresu prawa zobowiązań, prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek) oraz prawa pracy (o zapłatę wynagrodzenia za pracę, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, zadośćuczynienie w związku z mobbingiem). 

Michał Goclik

Aplikant Radcowski

“Specjalizuje się w prawie karnym oraz prawie wykroczeń, prawie cywilnym, problematyce pożyczek, kredytów, i kredytów hipotecznych indeksowanych/denominowanych do waluty obcej oraz prawie rodzinnym. ”

Michał Goclik Aplikant Radcowski

Michał Goclik - Aplikant Radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2019 r. wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. W Kancelarii zajmuje się w przeważającej mierze prawem karnym oraz prawem wykroczeń (obrona oskarżonego/obwinionego, ochrona interesów pokrzywdzonego w sprawach karnych), prawem cywilnym (prawo zobowiązań, prawo spadkowe), problematyką pożyczek, kredytów, i kredytów hipotecznych indeksowanych/denominowanych do waluty obcej (pomoc frankowiczom, pomoc kredytobiorcom, rozłożenie zadłużenia na raty, umorzenie zadłużenia, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank) oraz prawem rodzinnym (podział majątku, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem).

Joanna Jankowska

Kierownik Sekretariatu

“W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem dokumentacji kancelaryjno – biurowej oraz sprawuje nadzór nad jej prawidłowym obiegiem. Koordynuje współpracę z klientami i utrzymuje bieżący kontakt Kancelarii z instytucjami wymiaru sprawiedliwości. Prowadzi nadzór nad terminarzem rozpraw oraz spotkań.”

Joanna Jankowska Kierownik Sekretariatu

Umów się na spotkanie

Imię:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość: