Jesteśmy by pomagać!

Doświadczenie.Współpraca.Perfekcja

Zamów konsultację

prawnik rozwody olsztyn

Prawo Rodzinne

Alimenty, kontakty, rozwody

Zajmujemy się prowadzeniem spraw w każdym zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz spraw nieletnich. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o alimenty, ustalenie kontaktów z małoletnimi, także kontaktów dziadków z małoletnimi, ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu, ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie ojcostwa.

prawnik odszkodowania olsztyn

Prawo Cywilne

Odszkodowania za błędy medyczne, wypadki komunikacyjne, podział majątku

Prowadzimy sprawy w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Do spraw cywilnych należą między innymi sprawy o zapłatę, odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, odszkodowania za błędy medyczne, opróżnienie lokalu mieszkalnego, podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej, odszkodowanie za szkodę na osobie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ochronę dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, roszczenia z umowy darowizny, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Prawo Spadkowe

Dział spadku, zachowek, stwierdzenie nabycia spadku

Świadczymy usługi także w zakresie gałęzi prawa cywilnego, jaką jest prawo spadkowe. W tym zakresie mieszczą się sprawy takie jak: roszczenia o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odrzucenie spadku przez małoletniego, zabezpieczenie spadku.

prawo gospodarcze olsztyn

Prawo Gospodarcze

Postępowania mediacyjne, egzekucyjne, ochrona interesów klienta, roszczenia, prawo budowlane

Do zakresu spraw gospodarczych, które świadczymy należy m. in. reprezentowanie interesów przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej, postępowaniach mediacyjnych oraz w postępowaniach egzekucyjnych, opracowywanie umów pod kątem jak najlepszej ochrony interesów naszego Klienta, zabezpieczeń należytego wykonania umowy, dochodzenie roszczeń w przypadku nienależytego wykonania umowy lub niewykonania umowy, prowadzenie spraw z zakresu prawa budowlanego.

prawo karne olsztyn

Prawo Karne

Reprezentacja, obrona oskarżonego

W zakresie prawa karnego Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, występowaniem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, obroną oskarżonego o przestępstwo oraz obwinionego o wykroczenie zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i postępowaniu sądowym.

prawnik kredyty olsztyn

Pożyczki, kredyty

Spory z bankami, pomoc frankowiczom

Z licznymi sukcesami pomagamy konsumentom w sporach z bankami. Zajmujemy się także między innymi problematyką kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej (np. CHF). Oferujemy pomoc frankowiczom, pomoc kredytobiorcom oraz pożyczkobiorcom w sporach z bankami.

Dowiedz się więcej

Nasi Prawnicy

Joanna Sadłowska

Radca Prawny

“Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, prawie zobowiązań, ochronie dóbr osobistych, prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym, udziale w procesach inwestycyjnych, negocjacjach, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, sprawach rodzinnych.”

Joanna SadłowskaRadca Prawny

Joanna Sadłowska - Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa Kanonicznego na kierunku Prawo Kanoniczne Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca prawny od 2007 r. (nr wpisu OL- 1229). Specjalizacje: obsługa prawna przedsiębiorców (bieżąca obsługa istniejących podmiotów, tworzenie spółek prawa handlowego, przekształcenia spółek), prawo zobowiązań, ochrona dóbr osobistych, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, udział w procesach inwestycyjnych, negocjacje, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, sprawy rodzinne (rozwody, podziały majątku, alimenty).

Małgorzata Wiśniewska

Radca Prawny

“Specjalizuje się w rozwodach, podziałach majątku, sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z różnych tytułów, sprawach rodzinnych i opiekuńczych, sprawach z zakresu prawa pracy, prawa spadkowego, sprawach karnych oraz wykroczeniowych, sprawach z zakresu prawa bankowego. ”

Małgorzata WiśniewskaRadca Prawny

Małgorzata Wiśniewska - Radca prawny

Współzałożycielka Kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny od 2007 r. (nr wpisu OL- 1233). Specjalizuje się w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z różnych tytułów (niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, wypadki komunikacyjne, zakażenia szpitalne, błędy w sztuce lekarskiej), sprawach rodzinnych i opiekuńczych (rozwody, alimenty, podziały majątku, ustalanie kontaktów z dziećmi, kontaktów dziadków z wnukami) sprawy z zakresu prawa pracy, prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, stwierdzenie nieważności testamentu, zachowek), sprawach karnych oraz wykroczeniowych (obrona oskarżonego/obwinionego, reprezentacja pokrzywdzonego w procesach karnych), sprawach z zakresu prawa bankowego (kredyty i pożyczki bankowe, kredyty frankowe).

Michał Goclik

Radca Prawny

“Specjalizuje się w prawie karnym oraz prawie wykroczeń, prawie cywilnym, problematyce pożyczek, kredytów, i kredytów hipotecznych indeksowanych/denominowanych do waluty obcej oraz prawie rodzinnym. ”

Michał GoclikRadca Prawny

Michał Goclik - Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Egzamin radcowski złożył z najlepszym wynikiem wśród zdających. W Kancelarii zajmuje się w przeważającej mierze prawem karnym oraz prawem wykroczeń (obrona oskarżonego/obwinionego, ochrona interesów pokrzywdzonego w sprawach karnych), prawem cywilnym (prawo zobowiązań, prawo spadkowe), problematyką pożyczek, kredytów, i kredytów hipotecznych indeksowanych/denominowanych do waluty obcej (pomoc frankowiczom, pomoc kredytobiorcom, rozłożenie zadłużenia na raty, umorzenie zadłużenia, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank) oraz prawem rodzinnym (podział majątku, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem).

Umów się na spotkanie

Imię:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

Klauzula informacyjna
dla osób zainteresowanych obsługą prawną w zakresie kredytów frankowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
1)Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Sadłowskiej Joanna Sadłowska REGON: 280311450 , ul. Warmińska 17/4, 10-544 Olsztyn, NIP: 7391132300, zwana dalej: „Administratorem”.
2)Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Wiśniewskiej Małgorzata Wiśniewska, ul. Warmińska 17/4, 10-544 Olsztyn, NIP: 7391132300 , REGON: 510960202, zwana dalej: „Administratorem”. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy o obsługę prawną w zakresie kredytów frankowych. Oznacza to, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1. Gdzie będą przetwarzane Twoje dane osobowe? Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i nie będą przetwarzać Twoich danych osobowych na terenie państw trzecich. Do kategorii odbiorców, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, należą dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z Administratorem, które świadczą na jego rzecz usługi takie jak obsługa księgowo-finansowa, czy obsługa informatyczna. W żadnym jednak wypadku Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i nigdy nie będą tam przetwarzane. Ponadto, Administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Ciebie z Administratorem. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas niezbędny do podjęcia działań na Twoje żądanie w związku z analizą Twojej sprawy pod kątem faktycznym i prawnym, nie później jednak niż do 6 lat od dnia zakończenia współpracy, o ile do jej zawarcia dojdzie. Jakie przysługują Ci prawa? Przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do Twoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania Twoich nieprawidłowych danych osobowych;
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:
◦ Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
◦ Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem;
◦ Twoje dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść również skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Kontakt: Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem na adres poczty elektronicznej: biuro@radcy-prawni.olsztyn.pl