Frankowicze

Sprawy frankowe

Zakres spraw frankowych

Kancelaria w ramach działalności prowadzi sprawy z zakresu prawa bankowego, w tym w szczególności świadczy pomoc prawną osobom posiadającym zobowiązania kredytowe indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego (CHF), czyli tak zwane „kredyty frankowe”. Kompleksowa pomoc prawna w sprawach dotyczących kredytów frankowych polega na analizie konkretnej sprawy przez prawników Kancelarii, a następnie podjęcie kroków prawnych zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie. Na każdym etapie sprawy Klient informowany jest o wszelkich krokach podejmowanych przez Kancelarię w sprawie przeciwko Bankowi. Przed wystąpieniem na drogę sądową Klientowi przedstawiana jest analiza, pozwalająca na zdecydowanie, jakie roszczenie jest w danej sprawie najbardziej korzystne dla Klienta.

Możliwości prawne Frankowicza

W każdym przypadku, gdy po analizie umowy kredytu, prawnicy Kancelarii stwierdzą, że umowa zawiera w swej treści niedozwolone postanowienia (klauzule abuzywne), istnieją dwie możliwości dochodzenia roszczeń, tj. „odfrankowienie” umowy lub żądanie stwierdzenia jej nieważności.

„Odfrankowienie” umowy

„Odfrankowienie” umowy o kredyt denominowany lub indeksowany walutą obcą (CHF) polega na tym, że Kredytobiorca reprezentowany przez naszą Kancelarię, dochodzi przed sądem stwierdzenia, że wyłącznie klauzule pozwalające bankowi przeliczać ratę i saldo kredytu zgodnie z ustalaną władczo przez bank tzw. Tabelą kursów. Wybór tej drogi przez Kredytobiorcę oznacza, że w przypadku wygranej sprawy sądowej kredyt stanie się w rzeczywistości kredytem złotówkowym, jednakże oprocentowanym według stawki LIBOR, przeznaczonej dla kredytów walutowych. Ta stawka oprocentowania jest znacznie niższa od stawki WIBOR przeznaczonej dla kredytów złotowych. Oznacza to, że miesięczna rata kredytu ulegnie zmniejszeniu. Ponadto, bank będzie musiał zwrócić to, co kredytobiorca nadpłacił przez okres stałego obsługiwania kredytu i przeliczania spłacanych rat w oparciu o niedozwolone klauzule indeksacyjne.

Stwierdzenie nieważności umowy frankowej

Drugą możliwością, jaką posiada kredytobiorca, jest wystąpienie z żądaniem stwierdzenia nieważności całej umowy kredytu. W przypadku wystąpienia z takim żądaniem i wygrania sprawy, bank zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot otrzymanych od Kredytobiorcy, z tytułu nieważnej umowy. Kredytobiorca natomiast zobowiązany jest zwrócić na rzecz banku nominalną kwotę kredytu, która została mu przez bank udostępniona. Przykładowo, jeżeli bank udzielił kredytu w wysokości 100 000 zł, natomiast kredytobiorca do chwili złożenia pozwu wpłacił na rzecz banku 120 000 zł, bank zobowiązany będzie zwrócić kredytobiorcy 20 000 zł. W przypadku natomiast gdy kredytobiorca do momentu stwierdzenia nieważności wpłacił 90 000 zł, będzie on zobligowany zwrócić na rzecz banku 10 000 zł. Powyższe wyliczenia oraz sposób dochodzenia wzajemnych roszczeń to tak zwana teoria dwóch kondykcji. Zastosowanie tej teorii w orzecznictwie sądowym potwierdził Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 16 lutego 2021 r. o sygnaturze akt III CZP 11/20.

Wybór roszczenia

Ostateczny wybór roszczenia zawsze należy do Kredytobiorcy (Konsumenta), jednakże po dokonaniu analizy konkretnej sprawy nasi prawnicy wskażą najkorzystniejsze rozwiązanie w danym przypadku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy stanu faktycznego i prawnego.

Koszty sprawy frankowej

Każda sprawa różni się od siebie stopniem skomplikowania oraz wysokością dochodzonych roszczeń. Konkretna analiza sprawy pozwoli na przedstawienie kredytobiorcy spersonalizowanej oferty. Wychodząc jednak naprzeciw kredytobiorcom, którzy nie są pewni, czy ich umowa kredytu frankowego nadaje się do „odfrankowienia” lub stwierdzenia jej nieważności, nasza Kancelaria oferuje nieodpłatną pomoc w zakresie analizy postanowień umownych pod kątem ich abuzywności. W celu nieodpłatnej weryfikacji postanowień umownych pod kątem ich abuzywności i oceny sytuacji kredytobiorcy przez prawników Kancelarii, umowę w formie skanu lub zdjęć należy przesłać na adres: analizy@radcy-prawni.olsztyn.pl.